هتل آدورا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل ایمپریال بیزینس استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل امیرا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل آک گون استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل اینتر کنتینانتال استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل کرون پلازا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل شرایتون آتاکوی استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل سورملی استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل سلطانیه استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رامادا پلازا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رادیسون بلو پرا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دیوان استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل ددمان استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل تایتانیک بیزینس استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل آوانتگارد استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل یوروپ ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل والنسیا ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل هاوس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رویال پلاس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل بست وسترن کنگرس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل باس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل آویاترانس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل اربونی ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل چیراگ رزیدنسی هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دی لمون تری ایست هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل و اسپای کلارک گرینز - ایرپورت ریزورت هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دان اند کلور هوم هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل کوالیتی سوا گراند دهلی هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل جاستا دی رزیدنس پانچشیل پارک هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل سولت اند پرسنال سوئیت هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶